Plan ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan ‘Domburg-Herontwikkeling Herenstraat’ en ontwerp omgevingsvergunning nieuwbouw Hotel the Wigwam

Het ontwerp bestemmingsplan is voor de nieuwbouw van hotel the Wigwam, Herenstraat 12 te Domburg, zodat deze kan uitbreiden. Hiervoor is extra ruimte nodig aan de noordzijde van het huidige hotel. De bouwvlakken voor de bouw van twee woningen op deze gronden, tussen de Herenstraat, de Jan Tooropstraat en de P.J. Eloutstraat, worden verschoven. Ook wordt de bestemming gewijzigd van Wonen in Recreatie-Verblijfsrecreatie.

Daarnaast is een omgevingsvergunning voor het bouwen en het brandveilig gebruiken van the Wigwam aangevraagd. Dit is in overeenstemming met het coördinatiebesluit dat de gemeenteraad nam in zijn vergadering van 14 december 2017.

Ter inzage legging Het ontwerp bestemmingsplan ‘Domburg-Herontwikkeling Herenstraat’ en de ontwerp omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van hotel the Wigwam en de daarbij behorende bijlagen liggen met ingang van 18 februari 2021 (tot en met 31 maart 2021) voor een periode van zes weken ter inzage.

Het digitale ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen is met ingang van die datum beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0148BPWigwaDbg-OW01. Ook is er de mogelijkheid om het plan, op afspraak in verband met de coronamaatregelen, in te komen zien op het gemeentehuis en is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website.

Digitale informatiebijeenkomsten Op 2 en 4 maart 2021 organiseren wij vanaf 19.30 uur een digitale informatiebijeen-komst. De ontwikkelingen worden dan toegelicht en er is de gelegenheid tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Sylvia den Haan via sm.den.haan@veere.nl.