College besluit

Het college heeft kennis genomen van het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Domburg Hotelontwikkeling Herenstraat’. Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning worden gecoördineerd ter inzage gelegd, op een nader te bepalen datum, voor een periode van zes weken in het kader van de zienswijzenprocedure. In de 2e helft van augustus wordt er op het gemeentehuis een informatieavond georganiseerd.